- - - - - -
A+ R A-

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง ฟังก์ชั่นแอกซ์โพแนนเชียล โดย นางธนิษฐา พันธ์ธนะ

-> แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง ฟังก์ชั่นแอกซ์โพแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม  โดย นางธนิษฐา  พันธ์ธนะ   ครูชำนาญการ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  <<ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้>>