- - - - - -
A+ R A-

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คานวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมีร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมีหน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

บทความปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์

แบบฝึกทักษะนักเรียน