- - - - - -
A+ R A-

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

 

บทความพันธะเคมี

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี

เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี