- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560 - 2561 เขียนโดย Super User 102
รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักทักษะชีวิต เขียนโดย Passakorn 123
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขียนโดย Passakorn 574
รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ เขียนโดย ร.ร.สุไหงโก-ลก 804
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการสร้างเว็บเพจพื้นฐาน 1 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 เขียนโดย ครูพัฒ 899
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง “อัตราส่วนและร้อยละ” ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม.15 เขียนโดย Super User 826
ชุดการสอนที่ 4 เรื่องกรวย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นายธนันธร ไชยชนะ เขียนโดย Super User 1244
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง ฟังก์ชั่นแอกซ์โพแนนเชียล โดย นางธนิษฐา พันธ์ธนะ เขียนโดย Super User 1618
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง AX-11 บอร์ดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC11 โดยนายกิตติศักดิ์ เทพเสาร์ เขียนโดย Super User 1718