- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เขียนโดย วรากร สายแก้ว 98
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นราธิวาส เขียนโดย วรากร สายแก้ว 86
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด - เบส รายวิชาเคมี 4 (ว 32204) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 81
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 (ว30203) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 88
ผลงานวิชาการก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3 เขียนโดย ดาริน สิงห์นำโชค 87
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด สพม.นธ เขียนโดย Super User 614
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (HappyWorkplace)โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา2562 เขียนโดย Super User 552
การวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา2562-2563 เขียนโดย Super User 631
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คานวณเคมี ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 1190
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 เขียนโดย Super User 1165