- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๖๙,๑๘๔.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

บก.๐๖ หนังสือเรียน ๖๖