- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๙๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท ( เงินเก้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

บก.01 ปูกระเบื้องอาคารเหลืองชมพู