- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ รายการปูกระเบื้องบริเวณระเบียงทางเดินหน้าอาคาร ๒๑๖ ล ปรับปรุง ๒๙ (อาคารนามะปราง)  วงเงิน  ๒๗๘,๙๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบบก.01 ระเบียงทางเดินหน้าอาคาร 216 ล