- - - - - -
A+ R A-

ประกาศราคกกลาง รายการซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บก.06 รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 3 (เลือกรายการ) และครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส