- - - - - -
A+ R A-

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญธารวิทยา

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญธารวิทยา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา       ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๔๐๐,๐๐๐............บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่       10 มิถุนายน 2564

    เป็นเงิน .....4,00,000........บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)................................................บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 บริษัท ก.จักรวาล(2003)จำกัด

    5.2 .....................................................

    5.3 …………………………………………………

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายจักรกริสน์     อุดมเพ็ชร์

    6.2 นายเจริญศักดิ์     วัฒนเชาวกุล

    6.3 นายกัมปนาท       แก้วขอมดี