- - - - - -
A+ R A-

บก.06ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาระดับอำเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้