- - - - - -
A+ R A-

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

 

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 328,600.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

4. ราคารกลางคำนวณ ณ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 330,628.39 บาท (สามแสนสามหมื่นหกร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

    5.1 แบบ ปร.4

    5.2 แบบ ปร.5

    5.3 แบบ ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    6.1 นายฟาเด็ล รอเสะ

    6.2 นางสาวอโนนา มัดดา

    6.3 นางสาวนรุฮายาตี ดอนิ