- - - - - -
A+ R A-

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก.โรงเรียนธัญธารวิทยา

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 686,500 บาท

3. ลักษณะงาน

    โดยสังเขป ปรับปรุง ซอมแซม งานหลังคา งานเพดาน มุ้งลวด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  29  เมษายน  2563 เป็นเงิน  686,500 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

    5.1 .ปร.4(ก)

    5.2 ปร.5(ก)

    5.3 ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    6.1 นายสัมฤทธิ์       สังค์ชุม

    6.2 นางอารีย์      สังค์ชุม

   6.3 นางวสาวเปี่ยมสุขภรณ์ สว่างจินดา