- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น โรงเรียนธัญธารวิทยา

                                                                                             แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                      ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร......600,100.........................บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง ....13 สิงหาคม...2562...เป็นเงิน.....600,100.... บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ..สำนักงบประมาณ..................................................................................................

5.2 ..ผู้ใช้กำหนดเอง......................................................................................................

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 .นางอารีย์....สังข์ชุม...............................................................................................

6.2 .นางเปรมฤดี...วงศ์นราสิน......................................................................................

6.3 ..นางจอมใจ.......วัฒนเชาวกุล.................................................................................