- - - - - -
A+ R A-

ชื่อโครงการก่อสร้าง สิงก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้าง สิงก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,120,000 บาท

3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้าง รั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน ช่องเสา 2.95 เมตร ฐานรากตอกเข็ม ความยาว 400 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 1,120,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1 .ปร.4(ก)

   5.2 ปร.5(ก)

   5.3 ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายสัมฤทธิ์       สังค์ชุม

   6.2 นางสาวจิตติมา   ไชยสิทธิ์

   6.3 นางสาวเปรมฤดี  วงศ์นราสิน