- - - - - -
A+ R A-

การเปิดเผยราคากลางถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   ถมปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,997,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

     โดยสังเขป   - ปรับพื้นที่และถมที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,544 ตารางเมตร

                        

4. ราคากลางคำนวณ  ณ   วันที่   26 พฤศจิกายน 2561   เป็นเงิน 4,997,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

                5.1 ปร. 4

             5.2 ปร. 5

                5.3 ปร. 6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1   นางสาวปทุมรัตน์   แก้วประกอบ      ครู คศ.2

     6.2   นางสาวซากีนะ   หลีหมัด                 ครู

     6.3   นางอาซียะห์ หลง                           พนักงานราชการ