ประกาศราคากลาง

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด

      1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

      1.2 แบบ บก.01

      1.3 แบบรูปรายการ

      1.4 ปร.4

      1.5 ปร.5

      1.6 ปร.6

      1.7 Factor F

 

2. โครงการก่อสร้างแบบสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA

     2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     2.2 แบบ บก.01

    .2.3 แบบรูปรายการ

     2.4 ปร.4

     2.5 ปร.5

     2.6 ปร.6

     2.7 Factor F