- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)  วงเงิน  1,929,900  บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

 ปปช.01 รั้ว