- - - - - -
A+ R A-

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์หอพักโรงเรียนประชารัฐ

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1.ชื่อโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักโรงเรียนประชารัฐ

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 951,900 บาท

   3. วันที่กำหนดราคากลาง 20   มิถุนายน 2561       เป็นเงิน 951,900 บาท

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

      4.1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      5.1 นายกูวารี   ลอมา                     ตำแหน่งครูชำนาญการ            

      5.2 นางนัสรีนา     เจ๊ะแซะ       ตำแหน่งครูชำนาญการ            

      5.3 นางสาวมาเรียณี   ดือเร๊ะ      ตำแหน่งครู