- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ รายการ

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ รายการ

ปปช 07 ครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐ

รายละเอียดแนบท้าย