- - - - - -
A+ R A-

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำพักนอนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 11 รายการ

ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำพักนอนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 11 รายการ

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนธัญธารวิทยา อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 893,132 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง      19 มิถุนายน 2561

   เป็นเงิน   893,132 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง

   4.1 สำนักงานงบประมาณ

   4.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน

     5.1 นางอารีย์                 สังข์ชุม                               ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ

     5.2 นางสาวจิตติมา       ไชยสิทธิ์                             ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ

     5.3 นางจอมใจ              วัฒนเชาวกุล                       ตำแหน่งครูชำนาญการ                   กรรมการ

     5.4 นางอมรัตน์              อัครธัญสกุล                        ตำแหน่งครูชำนาญการ                   กรรมการ