- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 2 แบบ 108

ซ่อมแซมอาคารเรียน 2   แบบ 108

งบประมาณ วงเงิน 376,500.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เอกสารดังแนบ