- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20(5) ในคณะกรรมการอุดมศึกษา >>>รายละเอียดดังแนบ