- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา (กสศ) ได้ดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน หรือโครงการครูรักษ์ถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดที่มีความต้องการจะเป็นครูอย่างแท้จริง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ www.EEF.or.th >>>รายละเอียดดังแนบ