- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และ ภาค ก ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแนะแนวการเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. และ ภาค ก ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส  >>>รายละเอียดดังแนบ  
จาก :กรมช่างโยธาทหารอากาศ