- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจาก ศอ.บต. ว่าสำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพม.15 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)  >>>รายละเอียดดังแนบ


จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส