ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค.

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู ทุน สควค. ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงบัณฑิตทุน สควค. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลบัณฑิตทุน สควค.  >>>รายละเอียดดังแนบ แนบ


จาก :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ