- - - - - -
A+ R A-

ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เรื่อง มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ สพม.15

เอกสารแนบ

 1. ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ สพม.15
  2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรายงาน กำกับติดตาม