- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ขอให้โรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามหนังสืออย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ