- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

             ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ขอความร่วมมือให้หน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)