- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด”

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” สำหรับ

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีของสถานศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำบัญชี  ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์  โรงเรียนนราธิวาส  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 

ในการนี้ขอให้ท่านพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน (เจ้าหน้าการเงิน 1 คน และเจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน) โดยแจ้ง

รายชื่อตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ http://gg.gg/acc2561  หรือ สแกน QR-Code ที่แนบ  ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยขอให้โรงเรียนเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

(รายงานละเอียดตามเอกสารแนบ)