- - - - - -
A+ R A-

แจ้ง รร.ในสังกัด สพม.15 จ.นราธิวาสคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557–2560) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำคู่มือมาให้ และให้ดำเนินการแจกจ่ายคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน        การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังหน่วยงานทางการศึกษา

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15 จึงขอมอบคู่มือดังกล่าว จำนวน   

1 เล่ม และซีดี จำนวน 1 แผ่น ให้โรงเรียนของท่าน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยสามารถรับเอกสารคู่มือฯได้ที่ตู้รับเอกสาร (ช่องรังนกระจอก อาคาร 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  15