- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ด้วย  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กำหนดจัดกิจกรรม      

“การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2560 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา       พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

                   ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน  2  ทีมๆ ละ 2 คน  ทั้งนี้ จัดส่งใบสมัครไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7363 1033-8  โทรสาร 0 7363 1034 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99">pkt_1@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม  2560(วันประทับตราไปรษณีย์)

>>> Download ใบสมัคร ได้ที่นี่<<<