- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth "พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในสำหรับเยาวชน"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IPP Youth "พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในสำหรับเยาวชน" โดยเปิดรับ สมัครเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุระหว่าง 16 - 23 ปี ไม่จำกัดศาสนา เพศ หรือเชื้อชาติ ที่มีความ สนใจในกระบวนการสันติภาพ เพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความขัดแย้ง สันติภาพ และเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนในการมีส่วนร่วมใน กระบวนการสันติภาพ 
สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์จนถึง วันที่12 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดปัตตานีตาม
รายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้ >>> แนบ1 , แนบ2