- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ไฟล์ประกาศ     ใบมอบตัวนักเรียน      รายละเอียดของโรงเรียนอุปถัมภ์