การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2  สิ่งที่ส่งมาด้วย3  สิ่งที่ส่งมาด้วย4  สิ่งที่ส่งมาด้วย5