การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563

                  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บริการตอบข้อซักถาม อำนวยความสะดวก รับข้อร้องเรียนและทำความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตลอดจนจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม นั้น

                    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ประสงค์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดหาที่เรียนให้ กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน 

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงขอแจ้งผู้ปกครองนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารดาวน์โหลด ดังแนบ ) พร้อมทั้ง  แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและนำส่ง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15 เลขที่ 789 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-511 984 (ต่อ 104) 

                   >>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <<<