- - - - - -
A+ R A-

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

????ขออนุญาตแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ในระบบสารสนเทศลูกเสือ รายชื่อดังแนบ

????รบกวนให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ✅ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563✅
เนื่องจากทางเขตจะรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัดต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ

1 . โรงเรียนกาบังพิทยาคม

2 . โรงเรียนตากใบ

3 . โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม

4 . โรงเรียนธัญธารวิทยา

5 . โรงเรียนนราธิวาส.

6 . โรงเรียนนราสิกขาลัย

7 . โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์

8 . โรงเรียนบันนังสตาวิทยา

9 . โรงเรียนบาเจาะ

10 . โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์

11 . โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา

12 . โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

13 . โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

14 . โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

15 . โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

16 . โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

17 . โรงเรียนศรีวารินทร์

18 . โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี

19 . โรงเรียนสตรียะลา

20 . โรงเรียนสุไหงโกลก

21 . โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

22 . โรงเรียนเบตง(วีระราษฎร์ประสาน)

23 . โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์

24 . โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

25 . โรงเรียนแม่ลานวิทยา

26 . โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา