- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ประจำปี 2561 "เอกสารแนบ"