- - - - - -
A+ R A-

ประกาศ สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  15 เรื่อง สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ประกาศ สถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561