- - - - - -
A+ R A-

ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ 04245/1453 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15                                  ขอความร่วมมือโรงเรียนดาวน์โหลด  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ดังกล่าวได้ที่   Link : http://mos-south.org/home/?p=53841 นั้น

ซึ่งไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากเว็ปไซต์ดังกล่าวไม่สามารถเข้าได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จึงขอส่งคำสั่งตามไฟล์แนบ              เพื่อให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย "ไฟล์แนบ"