- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์  >>>รายละเอียดดังแนบ