- - - - - -
A+ R A-

การใช้ประโยชน์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การใช้ประโยชน์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) >>>รายละเอียดดังแนบ