- - - - - -
A+ R A-

ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 >>>รายละเอียดดังแนบ