- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 >>>รายละเอียดดังแนบ