- - - - - -
A+ R A-

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐ และทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)

ประกาศโรงเรียนสุคิรินวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐ

และทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)

*********************

ด้วยโรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ที่ ศธ ๐๔๒๔๕/๒๒๐๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสุคิรินวิทยาจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐและทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูประจำหอพักประชารัฐและสอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา) ดังนี้

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ จำนวน 1 อัตรา

                  ๑.๑   ครูประจำหอพักประชารัฐ และทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)

                   ๑.๒   อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)

                   ๑.๓   ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                            

          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

               ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

               2.๑.๑ มีสัญชาติไทย
                 2.๑.๒ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                 2.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 2.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน             ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                 2.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                 2.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                 2.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ๒.๒.๑ เป็นผู้มีความรู้ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป

                     ๒.๒.๒ มีวุฒิภาวะที่สามารถควบคุมดูแล นักเรียนหอพักได้

                    ๒.๒.๓ สามารถพักอยู่กับนักเรียนประจำได้ตลอดเวลา

                   ๒.๒.๔ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ด้วยกาย วาจา ใจ
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

         ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 9.00 – 16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๗๓ – ๖๕๖๐๗๙ โรงเรียนสุคิรินวิทยา , ๐๘๙ - ๙๗๖๕๘๑๗ (ครูกชกร ตันตรานุกูล )

           ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

                    ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

           ๕. การยื่นใบสมัคร

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด

                   ๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

         ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

         ที่โรงเรียนสุคิรินวิทยา

๗. วิธีการคัดเลือก

                    การสอบสัมภาษณ์

วัน เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

- ภาคปฏิบัติ ( สาธิตการสอน)

 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนสุคิรินวิทยา   จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสุคิรินวิทยา

๙. เกณฑ์การตัดสิน

                    ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องสอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ ( สาธิตการสอน) จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ภาคปฏิบัติ ( สาธิตการสอน) มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

                    ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม๒๕๖๒ ที่ โรงเรียนสุคิรินวิทยา  

       ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                    - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน       

                   ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูประจำหอพักประชารัฐ และทำหน้าที่สอน สังคมศึกษา ( วิชาพุทธศาสนา ) และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด

จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งตำแหน่งครูประจำหอพักประชารัฐ และทำหน้าที่สอนสังคมศึกษา ( วิชาพุทธศาสนา ) ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำหอพักประชารัฐ ฯ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                    ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูประจำหอพักประชารัฐ และทำหน้าที่สอน สังคมศึกษา ( วิชาพุทธศาสนา ) ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

       ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

        

                                                                                                               ( นายเจริญ     จันทร์ทอง )

                                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิรินวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐ

และทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)

ตามประกาศโรงเรียนสุคิรินวิทยา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

................................................................................

๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒                         ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒                               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                  สอบสอบสัมภาษณ์ , ภาคปฏิบัติสาธิตการสอน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                  ประกาศผลการคัดเลือก

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................

                                                                                                                  เลขที่........./..........

 
 
 
 

 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐ

และทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา (วิชาพุทธศาสนา)

โรงเรียนสุคิรินวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

………………………………………………………….

.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................

๒.   เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................

       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน

๓.   เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................

๔.   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..............................

       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................

      หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................

๕.   ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................

       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................

       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................

๖.   สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................

       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................

       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................................

๗.   ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูประจำหอพักประชารัฐและทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา

(วิชาพุทธศาสนา) โรงเรียนสุคิรินวิทยา

                                                          (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร

                                                                   (..................................................)

                                                        ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒