- - - - - -
A+ R A-

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่"

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่" เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานความเรียงเข้าร่วมประกวด >>>รายละเอียดดังแนบ  


จาก :สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย