- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษาซอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2 (Smart Proposal Writing Workshop Season 2)

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษาซอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2 (Smart Proposal Writing Workshop Season 2) >>>รายละเอียดดังแนบ


:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์