- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" เขียนโดย Abdulhafis 120
การสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เขียนโดย Abdulhafis 15
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 เขียนโดย Abdulhafis 120
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Abdulhafis 58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เขียนโดย Abdulhafis 133
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อ infographic หัวข้อ \"การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)\" เขียนโดย Abdulhafis 197
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เขียนโดย Abdulhafis 111
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 เขียนโดย Abdulhafis 93
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการบริหารสัญญา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ก้าวทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Abdulhafis 34
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Abdulhafis 85