- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" เขียนโดย Abdulhafis 98
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 เขียนโดย Abdulhafis 88
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครยุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Abdulhafis 35
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เขียนโดย Abdulhafis 118
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อ infographic หัวข้อ \"การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)\" เขียนโดย Abdulhafis 171
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เขียนโดย Abdulhafis 94
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 เขียนโดย Abdulhafis 78
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการบริหารสัญญา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ก้าวทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Abdulhafis 28
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Abdulhafis 72
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสาลปกครองสูงสุด เขียนโดย Abdulhafis 46