- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์ (กวฉ.)

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์ (กวฉ.) รายละเอียดดังแนบ