- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนที่ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดมอเนกประสงค์(ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม)

โรงเรียนที่ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดมอเนกประสงค์(ขอให้ส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) มายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยด่วน